Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

I. Szolgáltatói adatok


A szolgáltató neve: Cseppentő Zoltán egyéni vállalkozó
A szolgáltató székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 74. 3/56. szám
A szolgáltató elérhetősége:
E-mail: support@frigyrelepek.hu
Telefonszáma: +36 20 345 4280
Nyivántartási száma:
 54631038
Adószáma: 55889887-1-35
A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:
Adatfeldolgozó megnevezése: Szikora Marceell egyéni vállalkozó
Székhelye: 4467 Szabolcs, Szabolcsvezér út 57.
E-mail: szikora.marcell@webness.hu
Technikai ügyfélszolgálat: +36 70 702 1530
Nyivántartási száma: -
Adószáma: 66752983-1-35


II. Bevezetés

 • Az FrigyreLépek.hu általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Cseppentő Zoltán egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett http://frigyrelépek.hu  (továbbiakban: Frigyrelépek.hu) elérhető online megjelenési, hirdetési és egyéb kiegészítő szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza, mely a Szolgáltató weboldalán az  Általános Szerződési Feltételek címszó alatt érhető el. A Szerződés a Szolgáltató és a regisztrált Esküvői Szolgáltató, mint Felhasználó között jön létre.
 • Nem regisztrált igénybevevőre (Látogató) és a regisztrált házasulandóra (Házasulandó) a Szerződés rendelkezései annyiban irányadóak, amennyiben a Szolgáltatás keretében történő bármely tevékenységére vonatkozóan a jelen Szerződés rendelkezést tartalmaz.
 • Jelen dokumentum alapján létrejött Szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, utóbb nem fellelhetőek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. 
 • A kiskorú Felhasználók tevékenységéért törvényes képviselőjük vállal teljes felelősséget.
 • A Szerződés részét képezi és kötelező valamennyi Felhasználóra nézve az Adatkezelési Tájékoztató és Felhasználási Feltételek. 
 • Bármely, a FrigyreLépek.hu oldaltól különböző weboldal (Facebook.com, Google.com, Instgram, Twitter, stb.), a Frigyrelépek.hu-hoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.

 

III. ÁSZF hatálya és módosíthatóság

 • Jelen ÁSZF a weboldal használata, valamint a Szolgáltató szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket.
 • A jelen ÁSZF hatálya valamennyi Felhasználóra (Látogatók, Regisztrált Házasulandók, Esküvői Szolgáltatók) kiterjed. A jelen ÁSZF rendelkezései kötelezik, illetve jogosítják a Szolgáltatót és a Felhasználókat, azok minden képviselőjét, jogutódját, vagy kedvezményezettjét. 
 • A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 
 • A jelen ÁSZF 2021. április hó 06. napjától annak módosításáig, illetve visszavonásáig hatályban marad. 
 • A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et a módosítással érintett Felhasználók előzetes értesítése mellett. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a weboldalon közzéteszi. A Szolgáltatást újonnan igénybe vevő Felhasználók részére a módosított ÁSZF a közlésének napján válik hatályossá. A Felhasználók a szolgáltatás igénybevételével egyidejűleg – akkor is, ha nem kötöttek szerződést Szolgáltatóval – elfogadják jelen ÁSZF rendelkezéseit. 
 • Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.


 

IV.  A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői

 • A Szolgáltatás célja, hogy segítse a Látogatók, a Házasulandók és az Esküvői Szolgáltatók egymásra találását az weboldalon keresztül, a belső levelezőrendszer alkalmas az üzenetváltások lebonyolítására, a fórumon vélemények, javaslatok megfogalmazására, esküvő szervezésével kapcsolatos tapasztalatok megosztására, az esküvőszervező szolgáltatás igénybe vételére. 
 • A weboldal egyes szolgáltatásai a Látogatók számára teljesen díjmentesen érhető el, lehetősége van az általa kiválasztott Esküvői Szolgáltatónak üzenetet küldeni a honlap saját levelező rendszerén keresztül, regisztráció nélkül. A kapcsolatfelvétel után a felek dönthetnek úgy, hogy a további megbeszéléseket, egyeztetéseket privát úton folytatják vagy igénybe veszik a belső levelező rendszert. Ebben az esetben a Látogató a weboldal egyéb szolgáltatásait (pl.: esküvőtervező, profilakotás) nem tudja igénybe venni. 
 • A regisztrált felhasználó (Házasulandó) ingyen veheti igénybe a weboldal által nyújtott szolgáltatásokat. Kereshet az esküvői szolgáltatói adatbázisban, használhatja a weboldal belső levelező rendszerét, keresznevével profilt hoz létre, bekapcsolódhat a fórumbeszélgetésekbe. A Házasulandó felhasználónak lehetősége van az esküvőtervező szolgáltatás használatára, valamint böngészhet a blogok rovatban. Részére a honlap használata ingyenes.
 • A regisztrált Esküvői Szolgáltatók a weboldalon a látogatókhoz hasonlóan ingyen böngészhetnek, megismerhetik az oldal felépítését és azt, hogy milyen lelőnyöket kínál a regisztrációval történő részvétel. Az Esküvői Szolgáltatók részére az oldalon való részvétel díköteles. Letősége van a profil alkotásra, az adatok feltöltésére. A bemutatkozás történhet szöveges, álló és mozgókép formájában, a felhasználó részére biztosított felületen.
 • Ennek megfelelően a Szolgáltatás, illetve a Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.


 

V. A szerződés létrejötte és megszűnése

 • A Felhasználó a weboldal szolgáltatásainak igénybevételére jogosító szerződést elektronikus úton köti meg, azzal, hogy regisztrál az oldalon és kitölti az elektronikus regisztrációs űrlapot, valamint közli a számlázási adatokat és átutalja az általa választott díjszolgáltatást. Ez egy lépésben történik, amely után a weboldal valamennyi funkciója és tartalma elérhetővé válik számára, azokat a díjcsomagban megjelölt módon használhatja. A Felhasználó az Általános Szerződési Feltételeket a regisztrációval egyidőben elfogadja. 
 • A Felhasználó tudomásul veszi, amennyiben a regisztráció során valótlan adatokat bocsátott a Szolgáltató rendelkezésére és arról a szolgáltató tudomást szerez, abban az esetben a Szerződése érvénytelenné válik, a befizetett szolgáltatás díját a Szolgáltató nem téríti vissza. 
 • A Szolgáltató addig biztosítja a szolgáltatás feltételeit, míg a Szerződésben foglaltak maradáktalanul teljesülnek. 
 • A Felhasználó a szolgáltatásért a Szolgáltatónak az aktuális díjszabásában foglalt - általa választott díjcsomag -  díjat köteles minden esetben előre megfizetni.  
 • A Szerződés megszűnik, amennyiben a Felhasználó a díjat nem fizette meg, és a díjhoz tartozó szolgáltatást már igénybe vette. 
 • A Szerződés megszűnik, ha a rendszerüzenet értesítése után a Szerződés meghosszabítását nem kezdeményezte, vagy azt elfelejtette meghosszabítani.
 • A Szolgáltató a Szerződést jogsértés esetén azonnali hatállyal felmondja.


VI. Díjfizetés

A FrigyreLépek oldala szolgáltatók részére havi vagy éves előfizetést kínál/tesz lehetővé. A díjcsomagok részlete a https://frigyrelepek.hu/szolgaltato/elofizetesi-csomagok linken érhető el. Az oldalon elindított regisztráció az előfizetési csomag(ok) díjának teljesítésével válik véglegessé és aktívvá. Amennyiben az előfizetési csomag díja nem kerül kiegyenlítésre, úgy az ügyfél szolgáltatói profilja nem lesz megtalálható a FrigyreLépek oldalán és annak adatbázisában. Az előfizetői csomag(ok) díjának teljesítése átutalással, a PayLike rendszerén keresztül történik (https://paylike.hu). A havidíj levonása automatikusan, az ügyfél bankszámlájáról történik. A levonás havonta, a regisztráció napján teljesül, egészen a szolgáltatás lejártáig/lomondásáig. 


VII. Általános rendelkezések

 • A Szolgáltató fenntart minden jogot a weboldal, annak megjelenési és tartalmi részletei, valamint a weboldal terjesztésének vonatkozásában.  
 • Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Kivéve a saját felhasználást és nyomtatást. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
 • A Szolgáltató, csak azon megjelenési és tartalmi elemekért vállal a weboldalon felelősséget, amelyet saját maga készített/készíttetett el és töltött fel a weboldalra. 
 • A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik személyek által létrehozott, közzétett, vagy megküldött tartalmakért, amelyeket harmadik személyek (Házasulandók és Esküvői Szolgáltatók) töltöttek fel/vagy harmadik személy megbízásából a Szolgáltató tölt fel a Szolgáltató rendszerébe, vagy amelyekre a weboldal hivatkoznak.
 • A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá azon webhelyekért, amelyekre a Felhasználók által elhelyezett tartalmakra, linkekre stb. mutatnak. Amennyiben az ilyen módon közzétett linkekkel kapcsolatosan bármilyen probléma merül fel, Szolgáltató kizárja felelősségét minden tekintetben.
 • A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse.
 • A Szolgáltató a weboldalhoz való hozzáférést a neki fel nem róható hibák miatt éves szinten 99%-os rendelkezésre állásban határozza meg. A Szolgáltató a karbantartási munkálatokat Úgy időzíti, hogy az a minimális adatforgalom idejére essen. A Szolgáltató vállalását meghaladó esetleges üzemzavarokból eredő károkért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.


VIII. Felelősségek

 • A FrigyreLépek.hu működtetését a Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a FrigyreLépek.hu weboldalon közzétett, nem tőle származó tartalmakkal, hirdetésekkel, felhívásokkal, ajánlatokkal, egyéb ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.
 • A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a weboldalon regisztrált cégek, vállalkozások, magánszemélyek által megadott adatok, tartalmak teljesek és pontosak legyenek, azonban nem vállal felelősséget a weboldalra feltöltött adatok pontatlanságáért és hiányosságáért, különös tekintettel az ezekből bekövetkezett károkozásért. A Felhasználó a weboldalon elhelyezett anyagokért (szöveg, kép) kizárólagos felelősséggel tartozik, figyelemmel kíséri a weboldalon található anyagok és adatok módosulását. 
 • Szolgáltató a honlap a működésére 99%-os rendelkezésre állást vállal. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ezen hibahatáron felüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a más szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok. A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.
 • Jogszabályban meghatározott kivételekkel a weboldalon a Felhasználó által elhelyezett tartalmak jogtisztaságáért, valamint a szolgáltatás használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. A partner profilok, ajánlatok tartalmáért, megjelenítéséért, az információk valóságáért, a fórumon írt tartalmakért kizárólag a Házasuladó és a Felhasználó felel. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, elmaradt haszonért, amelyek a weboldalon elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. Az oldalon a Felhasználó által közzétett tartalmakat a Szolgáltató ellenőrizheti és a jogsértő tartalmkat eltávolítja.  
 • A Felhasználó felel azokért a károkért, melyeket magatartásával, viselkedésével okoz, ideértve a szellemi tulajdonjogokat is. A Szolgáltatót minden esetben kizárólag a megrendelt Szolgáltatás ellenértékének mértékéig terheli kártérítési felelősség.
 • A Szolgáltató nem avatkozik bele a Felhasználók (Házasulandók és Esküvői Szolgáltatók) közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Házasulandó és a Felhasználó mentesíti a szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől. 
 • Amennyiben a weboldalon a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költség és kár megtérítését magára vállalja. Továbbá vállalja, hogy a Szolgáltató jó hírnevének visszaszerzése érdekében mindent megtesz, amit tőle a Szolgáltató jogosan elvárhat. 
 • A Szolgáltató és a Felhasználó betartja a jelen Szerződésben és a hatályos jogszabályokban foglatakat, valamint a Magyar Reklámetikai Kódex normáit és az internet használat szabályait. 
 • A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó feladata. A Szolgáltató a nyilvános adatforgalmat jogosult ellenőrizni, jogsértés esetén azonnali hatállyal felmondja a Szerződést, a jogszerűtlen használatból a harmadik félnek okozott kárt kizárólag a Felhasználó visel. 
 • A Felhasználó felel a részéről feltöltött tartalomért, különös tekintettel az Esküvői Szolgáltató profiljával megjelenített árakra, akciókra, csomagokra, valamint az általa igénybe vehető szolgáltatásokra, Szolgáltató nem felel a téves, hibás tartalomért. 
 • A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az általa elhelyezni kívánt tartalmak (szöveg, kép, video, reklám) helyét a weboldalon a Szolgáltató határozza meg.  A weboldal jellegétől idegen tartalom nem tölthető fel. A regisztrált Házasulandók (Felhasználók) az esküvőszervező szolgáltatásra feltöltött tartalmáért, valamint levelezésük tartalmáért saját maguk felelnek. 
 • A Szolgáltató mentesül a felelősség és kártérítés alól, ha a Felhasználó által kezelt felületen kárt okoz akár magának, akár bárki másnak, az esküvővel kapcsolatos adatokat pontatlanul kezeli, a felek között a kommunikáció hiányos.


IX. Szolgáltatás megtagadása

 • A Szolgáltató eltávolítja azon tartalmakat, amelyek félrevezető módon azt a látszatot keltik, hogy a tartalommal reklámozott terméket, vagy szolgáltatást a Szolgáltató preferálja.
 • A Szolgáltató ha a feltöltött tartalom az ÁSZF bármely pontját vagy hatályos jogszabályt sért a már közzétett tartalmat felfüggeszti.
 • Ha az Esküvői Szolgáltató, mint Felhasználó ellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, a Szolgáltató jogosult az újabb Szolgáltatás nyújtását megtagadni, és a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ezért a Szolgáltatót semmilyen kártérítési/szavatossági kötelezettség nem terheli.


X. Szerzői Jogok 

 • A FrigyreLépek.hu név és a www.frigyrelepek.hu weboldal Cseppentő Zoltán szellemi tulajdonát képezi. A  Szolgáltató fenntart magának minden jogot az FrigyreLépek.hu weboldalon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. 
 • A weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.  Az adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak a hivatkozott forrás megjelölésével lehet. Kivéve a saját célú felhasználást és nyomtatást, annak kereskedelmi forgalmazása nem engedélyezett. 
 • A Szolgáltató minden jogot fenntart szolgáltatás valamennyi elemére, a domain-neveire, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos a forráskód visszafejtése, a felületen keresőrobot elhelyezése, a felhasználói azonosítók és jelszavak tissztességtelen megszerzése és használata. 
 • A Szolgáltató a Felhasználó regisztrációa alkalmával felasználási jogot biztosít a regisztrált Felhasználók részére, ezzel biztosítja, hogy  saját profiljába mentsen le tartalmakat.

 

XI. Adatvédelem

A FrigyreLépek.hu adatkezelési tájékoztatója elérhető: http://frigyrelepek.hu/adatvedelem

 

XII. Felmondási jog

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés a.) és m.) pontjának szabályozása értelmében a Felhasználót nem illeti meg a felmondási jog.
 

XIII. Panaszkezelés

 • Amennyiben Felhasználónak valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, panaszát a fenti elérhetőségeken valamenyikén írásban vag szóban megteheti. A Szolgáltató a szóban előterjesztett  panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, megvizsgálja és orvosolja a panaszt, elutasítás esetén indokolja annak okát. A kivizsgálásra és orvosolásra rendelkezésre álló idő a panasz beadványától számított 30 nap.  A beadványról és döntésről készült dokumentum 1 példányát átadja/megküldi a panaszos részére, másik példányát 5 évig megőrzi. 
 • Ha a panasz kivizsgálása eredménytelen, vagy nem ért egyet a döntéssel a panaszos, panasszal élhet Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál:
   
  Szabolcs-Szatmár-Bereg egyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 
  Cím: 4400 Nyíregyháza, Hatzek tér 10.  
  Telefonszám: +36-42/508-130
  E-mail: kozlekedes@szabolcs.gov.hu
   
  Panaszával fodulhat a békéltető testülethez: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
  Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 2. 
  Telefonszám: +36-42/ 420-180
  E-mail: bekelteto@szabkam.hu
   

XIV. Egyéb rendelkezések

 • A Szolgáltató az ÁFSZ alapján gyakorolja az őt megillető jogát, melyről csak írásbeli nyilatkozattal mondhat le. A joggyakorlás elmulasztása nem minősül jogról való lemondásnak.
 • Ha kötelezettségét közreműködő révén látja el, annak magatartásáért, tevékenységéért teljes felelősséggel tartozik.
 • A Szolgáltató és a Felhasználó között kialakult vitát békés úton rendezik, amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy kikötik a Szolgáltató székhelye szerint illetékességgel rendelkező Bíróság kizárólagosságát. 

 
 
Nyíregyháza, 2021. április 01.