Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató

Tartalomjegyzék


1. Az adatkezelés célja
2. Az adatkezelő megnevezése
3. Az adatkezelés hatálya és alapja
4. Általános előírások
    4.1. Fogalmi meghatározások
    4.2. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
    4.3. Adatkezelés jogszerűsége
    4.4. A hozzájárulás feltétele
    4.5. Az érintett jogai
5. A kezelt személyes adatok köre
    5.1. Kezelt adatok
    5.2. Technikai követelmények
    5.3. Cookie-k (Sütik)
            5.3.1. Az sütik használatának célja
            5.3.2. A sütik feladata
            5.3.3. Sütik típusai
                        5.3.3.1. Munkamenet (session) cookie-k
                        5.3.3.2. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
                        5.3.3.3. A “maradandó sütik” (persistent) cookie
    5.4. Az adatkezelő weboldalán szereplő cookie-k
            5.4.1. Google Adwords konverziókövetés használata
            5.4.2. A Google Analytics alkalmazása
            5.4.3. Közösségi oldalak 
            5.4.4. Facebook
            5.4.5.Hivatkozások
6. Kapcsolattartás
    6.1. Látogatás, böngészés a honlapon
    6.2. Regisztráció házasulandók részére 
    6.3. Regisztráció esküvői szolgáltatóknak (Vásárló)
    6.4. Vásárlás a honlapon  
    6.5. Hírlevél, reklámanyag és rendszerüzenet küldése
7. Adatkezelési tevékenység nyilvántartása
8. Az adatokat megismerők köre
    8.1. Tárhely-szolgáltató  
    8.2. Bankkártyás fizetés szolgáltató  
    8.3. Pylike Fizetési Platform adattovábbítási nyilatkozat
    8.4. Az adatokat megismerők köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás
9. Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések és intézkedések
10. Intézkedési határidő
11. Adatvédelmi incidens
12. Fotó- és hangfelvétel készítés és felhasználásának szabályai
13. Jogi nyilatkozat 
14. Melléklete
Záradék


1. Az adatkezelés célja

www.frigylepek.hu tulajdonosa, egyben a weboldal adatkezelője (a továbbiakban: Szolgáltató/Adatkezelő) a weboldalon a szolgáltatások igénybevétele érdekében  a természetes személyek önkéntesen megadott személyes adatai kezelésének elveit tartalmazza. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy esküvői szolgáltatásokat kínáló honlap üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelése megfelel a tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak. 


2. Az adatkezelő megnevezése

Név: Cseppentő Zoltán
Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 74. 3/56.
E-mail címe: support@frigyrelepek.hu
Telefon száma: 06 20 345 4280
Az Adatkezelési Szabályzat elérhető az alábbi oldalról: www.frigyrelepek.hu
Adatkezelő tisztségviselő kijelölését a jogszabályi előírások és a tevékenység nem teszi szükségessé.


3. Az adatkezelés jogalapja
 • Az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseinek alapja a kihirdetés időpontjában érvényes és hatályos jogszabályok, főszabályként:
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „INFOTV.”); 
 • Ellenkező tájékoztatás hiányában az Adatkezelési Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban alább hivatkozott Honlapon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. 
 • Ellenkező tájékoztatás hiányában az Adatkezelési Tájékoztató hatálya szintén nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre az Adatkezelési Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.


4. Általános előírások

4.1. Fogalmi meghatározások

 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; Valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.


4.2. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek  

A személyes adatok:

 • jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság;
 • meghatározott, egyértelmű és jogszerű célhoz kötöttség;
 • adattakarékosság;
 • pontosság;
 • korlátozott tárolhatóság;
 • integritás és bizalmas jelleg;
 • elszámoltathatóság.


4.3. Az adatkezelés jogszerűsége 

 • Az érintett hozzájárulásán alapul és konkrét célja van;
 • Szerződés teljesítéséhez kötött jön létre;
 • Jogi kötelezettségen alapul;
 • Az érintett érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;
 • Közérdekű feladat végrehajtása kapcsán
 • Jogos érdek érvényesítése.


4.4. A hozzájárulás feltétele

 • Az adatkezelő bizonyítható módon igazolja, hogy az érintett személy hozzájárult adatainak kezeléséhez;
 • Hozzájárulását írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, vagy azzal egyenértékű módon;
 • Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszamondja;
 • A hozzájárulás önkéntes, az a szerződés feltételét képezi, melynek célja meghatározott.
 • 16 életévét be nem töltött gyermek személyes adata csak a szülői felügyeletet gyakorló hozzájárulása mellett kezelhető;
 • Különleges kategóriának minősített személyes adat kezelésére semmilyen körülmények között nem kerül sor.
   

4.5. Az érintett jogai  

Tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedések:

 • Hozzáférés joga;
 • A helyesbítéshez való jog;
 • Törléshez („az elfeledtetéshez való jog”);
 • Adatkezelés korlátozásához való jog;
 • Adathordozhatósághoz való jog;
 • A tiltakozáshoz jog;
 • Automatikus döntéshozatali eljárások egyedi ügyekben.


5. A kezelt személyes adatok köre

5.1. Kezelt adatok

A kezelt adatok köre függ attól, hogy Felhasználókról a www.frigyrelépek.hu honlapon milyen használati lehetőséget választ. Az oldal egyes szolgálatatásai csak regisztrációval vehetők igénybe. Az esküvői szolgáltatók számára az oldalon csak előfizetés után lehet regisztrálni.  A szerverünkre kerülő adatokat elektronikus formában rögzítjük, tároljuk és kezeljük. A regisztráció során szabadon dönthet megadja-e adatait. Az oldal letöltései alkalmával ellenőrző fájlokat (cookie-kat) kaphat weboldalunktól, melynek elfogadását megtagadhatja (a böngészőprogramban letiltható), azonban egyes szolgáltatások a weblap megtekintése, használta alkalmával  csak a cookie-k engedélyezésével vehetők igénybe.


5.2. Technikai követelmények

Az adatkezelésre használt informatikai eszközöket és programokat úgy kell megválasztani és üzemeltetni, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.


Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

     Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
     Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.


     5.3. Cookie-k (Sütik)

     A honlap látogatása során az Adatkezelő a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti  a látogatói adatokat. 
     A cookie (süti) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik a cookie-ban beállított lejárati ideig és a későbbi látogatásokkor aktiválódik (visszajelez a webkiszolgálónak). A honlap cookie-kat használ azzal a céllal, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalak, az oldalakon töltött idő, böngészési adatok, kilépések), illetve a személyes beállításokat, ezek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. A rögzítésre kerülő adatokat a honlapot kiszolgáló webszerver az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a honlap megtekintése során automatikusan naplózza. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Ez az eszköz segít a felhasználóbarát honlap kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében. 

     A FrigyreLépek weboldal üzemeltetője nem helyezett el lapján saját cookie-t.


     5.3.1. A sütik használatának céljai: 

     • A felhasználói élmény fokozása a személyes beállítások tárolása által

     A honlap látogatása során a rendszer normál cookie-k segítségével beazonosítja az érintettet, mint egyedi felhasználót, hogy megjegyezze a nyelvi beállításait, és megjegyezze a bejelentkezési állapotát.

     • Anonim statisztikai napló

     Minden látogatás alkalmával a honlap elemzőszoftvere név nélküli (anonim), normál cookie-kat tárol, amelyek segítségével megtudható, hányan látogatták az oldalt, illetve, hogy milyen tartalmak és információk érdeklik a látogatókat. Minden elemzési információt név (vagy egyéb személyes adat) nélkül tárolunk és technikai, illetve marketing célra használunk. Így megtudhatjuk például, hogy havonta hány látogatója van az oldalnak, de a látogatók nevét nem ismerjük.


     5.3.2. A sütik feladata

     A sütik információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
     A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.


     5.3.3. A sütik típúsai

     A cookie-k két típusát különböztetjük meg: “munkamenet sütik” és “maradandó sütik”. Mindkét süti típus esetén azok addig kerülnek tárolásra a böngészőben, amíg a felhasználó nem törli azokat.
     A külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. web jelzőket (web beacons) is használhatnak. A web jelzők funkciója hasonló, mint a sütiké, de ezek letiltására nincs lehetőség a böngészőkben.


     5.3.3.1. Munkamenet (session) cookie-k

     A “munkamenet sütiket” (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg a felhasználó el nem hagyja az adott honlapot; ezek a sütik segítenek a rendszernek, hogy információt jegyezzen meg, így az érintettnek nem kell ismételten megadnia vagy kitöltenie az adott információt. A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.


     5.3.3.2. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

     www.frigyrelépek.hu  weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az eskuvoshonlap.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.


     5.3.3.3. A “maradandó sütik” (persistent cookie)

     A honlap elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen cookie-k segítségével a honlap felismeri a visszatérő látogatót. A maradandó sütik a kiszolgáló oldali azonosító – felhasználó összerendelés révén alkalmasak az érintett felhasználó azonosítására, így minden olyan esetben, ahol a felhasználó hitelesítése elengedhetetlen – pl. webáruház, netbank, webmail – a helyes működés szükséges feltételei. A maradandó sütik önmagukban nem hordoznak személyes adatot és csak a kiszolgáló adatbázisában tárolt összerendeléssel együtt alkalmasak a felhasználó azonosítására. Az ilyen sütik kockázata az, hogy valójában nem a felhasználót, hanem a böngészőt azonosítja, tehát előfordulhat, hogy valaki nyilvános helyen, pl. netkávézóban, könyvtárban belép egy webáruházba, és távozáskor nem lép ki onnan, akkor később egy másik személy ugyanezt a számítógépet használva illetéktelenül is hozzáférhet az adott webáruházhoz az eredeti felhasználó nevében.


     5.4. Az adatkezelő weboldalain szereplő cookie-k listája 

     5.4.1. Google Adwords konverziókövetés használata

     • A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
     • Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
     • Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
      Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
     • Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
     • Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
     • További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: google.de/policies/privacy/


     5.4.2.  A Google Analytics alkalmazása

     • Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
     • A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
     • A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
     • A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu


     5.4.3. Közösségi oldalak 

     Közösségi hálózati cookie-k

     A honlapon közösségi hálózatok funkciói is megtalálhatók. Ezekhez a funkciókhoz olyan működési elv tartozik, melyek képesek a cookie-k olvasására, illetve bizonyos esetekben a közösségi hálózatok cookie-jainak a felhasználó eszközén való elhelyezésére. Ezen cookie-k lehetővé tehetik a személyre szabott reklámok küldését.

     Az Adatkezelőnek nincs hozzáférése ezekhez a cookie-khoz és az általuk begyűjtött adatokhoz.

     • Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe. 
     • Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
     • Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
     • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
     • Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.


     5.4.4. Facebook

     Az frigyrelépek.hu elérhető a Facebook-on.

     https://www.facebook.com/frigyrelepek oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamára a facebook felhasználó az oldalon található „like”/„tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő híreket.

     Az adatkezelés célja: az érintett tájékoztatása az aktuális információkról, a termékekről, az arcjoga.hu híreiről, valamint ismeretterjesztő cikkek, anyagok küldése.

     Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

     Az adatkezelés időtartama: a híreink kizárólag addig jelennek meg az érintett felhasználó hírfolyamán, ameddig azt a felhasználó szeretné.

     A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a https://www.facebook.com/about/privacy/update címen kaphat.


     5.4.5. Hivatkozások és linkek

     A honlap olyan hivatkozásokat és linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, hanem más tartalomszolgáltatók weboldalaira mutatnak és csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs befolyása ezen weboldalak, illetve a partner cégek által üzemeltetett honlapok tartalmára és biztonságára, így nem is tartozik felelősséggel azokért.


     6. Kapcsolattartás

     A felhasználó bármely elérhetőségén kapcsolatba léphet az Adatkezelővel (weboldalon elhelyezett űrlapon, e-mailben, Facebook-on keresztül, telefon, postai úton, személyesen). Az érintett felhasználók az általuk megosztott tartalomért saját maguk felelnek, különösen a személyes adatokat is tartalmazó dokumentumok nyilvánosságra hozatalára, vagy azokkal kapcsolatos más adatkezelési műveletekre, mely adatkezelésekhez az érintett előzetes hozzájárulása szükséges.  A hozzájárulás beszerzése az adott tartalmat megosztó felhasználó feladata. Tartalommegosztás esetén az Adatkezelő az érintett hozzájárulását vélelmezi a megosztott személyes adatok kezeléséhez.

     Amennyiben az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele, termékeinek használata során Önnek, mint érintett felhasználónak kérdése, problémája merül fel, úgy üzenhet az Adatkezelőnek, a megadott e-mail címen support@frigyrelepek.hu.

     Az adatkezelés célja: kapcsolattartás és a kérdés megválaszolása, a probléma megoldása. 

     Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

     A kezelt személyes adat kategóriák: név, e-mail cím.

     Az adatkezelés időtartama: Az üzeneteket és a megkapott személyes adatokat az adott kérés, kérdés vagy panasz megválaszolását követően az Adatkezelő törli. Amennyiben azonban adójogi vagy számviteli okokból, vagy esetleg az Adatkezelő, vagy a megkereső jogainak, érdekeinek védelme szempontjából arra szükség van, az Adatkezelő azokat archiválja és – az esetenként egyedileg vizsgált – szükséges ideig tárolja.


     6.1. Látogatás, böngészés a honlapon

     A FrigyreLépek weboldalán a tartalom egy része nyilvános, azt bárki megtekintheti regisztráció nélkül.

     Böngészéssel kapcsolatos adat:

     • a látogatás kiosztott IP címe: technikai adat
     • a látogatás időpontja: technikai adat

     Üzenet küldésével a nem regisztrált felhasználó regisztráció nélkül is felveheti a kapcsolatot az Esküvői szolgáltatókkal a honlap saját üzenetküldő rendszerén keresztül. Az üzenetküldéskor adamegadja adatait.  Az adatkezelő nem vizsgálja a megadott adatok valódiságát, a kapcsolattartáshoz megadott adatokat üzenetével együtt a rendszer automatikusan továbbítja az általa kiválasztott szolgáltató felé. A további üzenetváltások a FrigyreLépek saját levelezőjén keresztül, vagy a felek megegyezése alapján más módon 

     Üzenetküldéssel kapcsolatos adat: 

     • keresztnév: kapcsolatfelvételhez a harmadik féllel, aki Esküvői szolgáltató
     • e-mail cím: kapcsolattartáshoz a házasulandó és az Esküvői szolgáltató között 
     • telefonszám: kapcsolattartás és azonosítás céljából a harmadik féllel a és a honlap üzemeltetőjével. 
     • a látogatás kiosztott IP címe: technikai adat
     • a látogatás időpontja: technikaiadat
     • Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
     • Az adatkezelés időtartama: Nem regisztrált felhasználók esetén a tárgyévet követő 2 év múlva az adatok törlésre kerülnek.


     6.2. Regisztráció házasulandók részére 

     A FrigyreLépek weboldalának egyes szolgáltatásai csak regisztrált felhasználók (feltételezhetően házasulni szándékozók) részére érhetők el. Ők ingyenesen használhatják a honlap esküvőtervező rendszerét és szolgáltatásait, kereshetnek az Esküvői Szolgáltatók adatbázisában. A regisztrált felhasználók a további használat megkönnyítése érdekében regisztrációs profilt hozhat létre a honlapon. Az érintett felhasználó a regisztrációkor hozzájárul ahhoz, hogy részére az Adatkezelő rendszerüzenetet küldjön, az esküvőtervező használata alkalmával a rendszer automatikusan felhívja a figyelmét egy fontos dátumra, teendőre a felhasználó által megadott elektronikus elérhetőségén. A házasulandó üzenetben regisztrációra való felkérést küldhet a weboldalon még nem regisztrált Esküvői szolgáltatónak.  

     Regisztrációval kapcsolatos adat: 

     • keresztnév: kapcsolatfelvétel a harmadik féllel, az Esküvői szolgáltatóval
     • e-mail cím:  kapcsolattartáshoz a házasulandó és az Esküvői szolgáltató között
     • telefonszám: kapcsolattartás és azonosítás céljából
     • a látogatás kiosztott IP címe: technikai adat
     • a látogatás időpontja: technikaiadat
     • az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
     • Az adatkezelés időtartama: Regisztrált felhasználók esetén a tárgyévet követő 2 év múlva az adatok törlésre kerülnek. 

     Profilakotással kapcsolatos  adatok: 

     A profil megalkotásához a regisztráció alkalmával megadott adatok közül nyilvánosan csak a keresztnevek láthatóak. 

     • keresztnév: kapcsolatfelvétel a harmadik féllel, az Esküvői szolgáltatóval
     • e-mail cím:  kapcsolattartáshoz a házasulandó és az Esküvői szolgáltató között
     • telefonszám:  kapcsolattartás és azonosítás céljából
     • a látogatás kiosztott IP címe: technikai adat
     • a látogatás időpontja: technikaiadat
     • a párja keresztneve: a megszólításhoz
     • az esküvő dátuma és helyszíne: tékoztatáshoz az Esküvői szolgáltató felé 
     • felhasználói típus tájékoztatáshoz az Esküvői szolgáltató felé

     A regisztrált felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy törli fiókját és regisztrációját, ez által a megadott adatai nyilvántatása, tárolása a FrigyreLépek weboldalon megszűnik.


     6.3. Regisztráció esküvői szolgáltatóknak (Vásárló)

     A FrigyreLépek weboldalán az Esküvői szolgáltatók részére a teljes szolgáltatás regisztrációhoz és díjfizetéshez kötött, amely után saját profilt hozhat létre a webfelületen, így bekerül egy szolgáltatói adatbázisba, ahol a házasulandók (esküvői szolgáltatást keresők) kapcsolatban léphetnek vele a honlap üzenetküldő rendszerén keresztül. Az esküvői szolgáltatók részére a honlap használata díjköteles, havi vagy évi díj formájában fizethető. Erről tájékoztatást az előfizetési csomagok menüpontban kap az érdeklődő.  A regisztráció utolsó lépese a díjfizetés. Utalást követően aktívvá válik a (Vásárló) profilja, így lehetősége van a nyilvánosan látható profiljának megszerkesztésére: szöveg, képi és hanganyag elhelyezésére a saját profil felületén. A Látogató/Regisztrált felhasználó és az Esküvői Szolgáltató között zajlik a megadott elérhetőségeken vagy a FrigyreLépek saját levelező rendszerén keresztül az üzenetváltás.  A honlap üzemeltetője rendszerüzenetet küldhet az Esküvői szolgáltató részére. 


     Regisztrációval kapcsolatos adat: 

     • Teljes név: kapcsolatfelvétel tartása más a weboldal más felhasználóival
     • e-mail cím: kapcsolattartáshoz a házasulandó és az Esküvői szolgáltató és a weboldal  üzemeltetője között
     • telefonszám: kapcsolattartás és azonosítás céljából a házasulandó és az Esküvői szolgáltató, valamint weboldal üzemeltetője között
     • a látogatás kiosztott IP címe: technikai adat
     • a látogatás időpontja: technikaiadat
     • Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

     Az adatkezelés időtartama: Az esküvői szolgáltató profilja inaktívvá válik, amennyiben előfizetése lejárt és nem hosszabbítja meg. Bármikor belép saját létrehozott profiljába, és újra aktíválja a felkínált előfizetői csomagok egyikét, fizetést követően ismét aktív lesz profilja. Az inaktív állapot az utolsó díjfizetési kötelezettséghez kapcsolódó szolgáltatás teljesítését követő tárgyévet követően 2 év múlva szűnik meg. 


     Felhasználói fiókkal és profillal kapcsolatos adat: 

     • Teljes név: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, azonosítás  
     • e-mail cím: kapcsolattartás, a házasulandó és az Esküvői szolgáltató valamint weboldal üzemeltetője között
     • telefonszám: kapcsolattartás és azonosítás céljából a házasulandó és az Esküvői szolgáltató, valamint weboldal üzemeltetője között
     • jelszó: a felhasználói fiókba való biztonságos belépés
     • a látogatás kiosztott IP címe: technikai adat
     • a látogatás időpontja: technikaiadat
     • Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

     Az adatkezelés időtartama: Az esküvői szolgáltató profilja inaktívvá válik, amennyiben előfizetése lejárt és nem hosszabbítja meg. Bármikor belép saját létrehozott profiljába, és újra aktíválja a felkínált előfozetői csomagok egyikét, fizetést követően ismét aktív lesz profilja. Az inaktív állapot az utolsó díjfizetési kötelezettséghez kapcsolódó szolgáltatás teljesítését követő tárgyévet követően 2 év múlva szűnik meg.

     A regisztrált felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy törli fiókját és regisztrációját, ez által a megadott adatai nyilvántatása, tárolása a FrigyreLépek weboldalon megszűnik. A profil törlése az előfizetés lejárta után történik meg.


     Számlázással kapcsolatos adat: 

     • teljes név: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, azonosítás  
     • e-mail cím: kapcsolafelvétel, kapcsolattartás, 
     • telefonszám: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás,
     • jelszó: a felhasználói fiókba való biztonságos belépés
     • számlázási név: számla kiállítása 
     • számlázási cím: a számla kiállítása és küldése
     • adószám: a számla kiállítása
     • a látogatás kiosztott IP címe: technikai adat
     • a látogatás időpontja: technikaiadat
     • Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

     Az adatkezelés időtartama: számviteli bizonylatok esetében, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelmében a számlázási adatokat 8 évig meg kell őrizni (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is) olvasható formában, és visszakereshető módon.

     A regisztrációs adatlapon kerülnek rögzítésre a kapcsolattartáshoz, a felhasználó fiók létrehozásához és vásárláshoz szükséges adataival egokkal együtt.


     6.4. Vásárlás a honlapon  

     A Frigyrelépek üzemeltetője további szolgáltatások eladását kínálja a honlapon regisztrált Esküvői szolgáltatók részére, melyek javítják a profil oldal minőségét tartalmi és vizuális szempontból. A megadott elérhetőségek egyikén megkeresi a Szolgáltatót, aki a munka nagyságától függően egyedi árajánlatot tesz, külön szerződés rögzíti a felek további együttműködésétnek feltételeit és teljesítési, valamint fizetési kötelezettségeit. 

     Az adatkezelés célja: a webes megrendelés teljesítése


     Egyéb szerződés megkötésével kapcsolatos adat:

     Magánszemély esetén:

     • teljes név(leánykori név): szerződéskötés, kapcsolattartás 
     • születési dítum: szerződéskötés
     • lakcím: szerződéskötés és küldés
     • anyja neve: szerődéskötés
     • személy igazolvány száma: szerződéskötés
     • telefonszám: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás


     Cég vagy vállalkozás esetén:

     • vállalkozás neve: szerződéskötés
     • vállalkozás címe: szerződéskötés és küldés
     • vállalkozás adószáma: szerződéskötés
     • vállalkozói igazolvány/cégjegyzék száma: szerződéskötés   
     • telefonszám: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás
     • Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
     • Az adatkezelés időtartama: a munka teljesítését követő 8 év

      
     Számlázással kapcsolatos adat:

     • teljes név/cégnév:  kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, azonosítás  
     • e-mail cím: kapcsolafelvétel, kapcsolattartás 
     • telefonszám: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás
     • jelszó: a felhasználói fiókba való biztonságos belépés
     • számlázási név: számla kiállítása és küldése
     • számlázási cím: a számla kiállítása és küldése
     • adószám: számlázás   
     • a látogatás kiosztott IP címe: technikai adat
     • a látogatás időpontja: technikaiadat
     • Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

     Az adatkezelés időtartama: számviteli bizonylatok esetében, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelmében a számlázási adatokat 8 évig meg kell őrizni (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is) olvasható formában, és visszakereshető módon.


     6.5. Hírlevél, reklámanyag és rendszerüzenetek küldése

     • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.
     • Továbbá Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
     • Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
     • A potenciális ügyfelek számára az Adatkezelő hírlevelet vagy reklámanyagokat küld a FrigyreLépek. szolgáltatásairól.
     • Időnként megkeresi regisztrált felhasználóit, illetve a weboldal látogatóit a szolgáltatásaival kapcsolatos, elégedettségi kérdőívekkel, tesztekkel. A kérdőívek kitöltése nem kötelező, a felhasználó és a látogató a kérdőív kitöltésével járul hozzá, hogy neve és véleménye megjelenjen a weboldalon.


     Hírlevél szolgáltatás: 

     • teljes név/cégnév: kapcsolattartáshoz, azonosításhoz  
     • e-mail cím: hírlevél, rendszerüzenet, kérőív kézbesítése egyéb ajánlatokkal kapcsolatos elektronikus levelek küldése
     • a látogatás kiosztott IP címe: technikai adat
     • a látogatás időpontja: technikai adat
     • Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

     Az adatkezelés időtartama: az utolsó díjfizetési kötelezettséghez kapcsolódó szolgáltatás teljesítését követő tárgyévet követően 2 év múlva szűnik meg, illetve leiratkozásig.

     A felhasználó visszavonhatja hozzájárulását a support@frigyrelepek.hu e-mail címre küldött üzenetben, vagy a Cseppentő Zoltán 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 74. 3/56. címre küldött postai levélben, illetve +36 20 345 4280 telefonszámon.     7. Adatkezelési tevékenység nyilvántartása
      
     Minden adatkezelő a felelősségébe végzett tevékenységről nyilvántartást vezet, mely tartalmazza:

     • az adatkezelő nevét, elérhetőségét;
     • az adatkezelés célját;
     • az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;
     • ha lehetséges a különböző kategóriák törlésére előirányzott határidők;
     • tervezési-, szervezési intézkedések;     8. Az adatokat megismerők köre

     8.1. Tárhely-szolgáltató

     A tárhely szolgáltatója a szolgáltatásra kötött szerződés szerint: 1. melléklet
     Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása,
      

     Tárhely/informatikai szolgáltatással kapcsolatos adat:  
      
     Adatfeldolgozó megnevezése: Szikora Marceell egyéni vállalkozó.
     Székhelye: 4467 Szabolcs, Szabolcsvezér út 57.
     Adószáma: 66752983-1-35
     Email: szikora.marcell@webness.hu
     Technikai ügyfélszolgálat: +36 70/702 1530                                
     Tevékenysége: Tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.
     Kezelt adatok köre: Érintett hálózati identitása: számítógépének IP-címe és az Érintett által használt szoftverkörnyezet, valamint látogatásának időpontja, és a megtekintett oldalak címe.
     Érintettek: A weboldal Látogatói/Felhasználói.
     Adatkezelés célja: A weboldal működésének biztosítása.
      
     Az adatfeladolgozás jogalapja: az érintett hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 
      
     Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver által rögzített adatok a weboldal működésének végéig kerülnek tárolásra, ezt követően kizárólag anonimizált formában látogatottsági statisztikaként kerülnek megőrzésre.Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.     8.2. Bankkártyás fizetés szolgáltató  

     Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: bankkártyás fizetés szolgáltató

     Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

     • Pylike Fizetési Platform
     • P.O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia
     • E-mail: hello@paylike.hu
     • Telefon: +36 1 500 9480

     Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím
     Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett “fraud-monitoring.”     8.3. Pylike Fizetési Platform adattovábbítási nyilatkozat

     „Elfogadom, hogy Cseppentő Zoltán EV; székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 74. 3/56. sz. által a www.frigyrelepek.hu, mint fizetési elfogadóhely webcíme, felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a Paylike Fizetési Platform (O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia), mint adatkezelő részére.  A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.”     8.4. Az adatokat megismerők köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

     • Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató, illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére. Az adatok továbbítása a Felhasználók egyedi döntése, ők küldik meg az Esküvői szolgáltatók felé. 
     • Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, a könyvelő, a pénz utalásával szerződött pénzintézet, technikai adathordozók javítása esetén a szerelést végző szolgáltató) vehet igénybe, akivel Szerződést köt, mely a GDPR mellékletét képezi. 


     Könyveléssel kapcsolatos adat: 

     • Adatfeldolgozó megnevezése:
     • Székhelye:                                                      
     • Adószáma/cégjegyzék száma:
     • Tevékenysége: Könyvelési feladatok, számlaadatok
     • Érintette köre: valamennyi regisztrált természetes személy
     • Adatkezelés célja: Az elektronikus számla kiállítása/könyvelési feladatok
     • Az adatkezelés időtartama,az adatok törlésének határideje: nyolc év


     Az adatfeldolgozás jogalapja: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.     9. Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések és intézkedések

     • Valamennyi felhasználó megszüntetheti személyes adatainak kezelését az által, hogy a létrehozott profilját bármikor törölheti, abban az esetben is, ha időközben profilja inaktívvá vált.
     • Az adatkezelés addig tart, amíg az érintett a hozzájárulását vissza nem vonja. A hozzájárulás visszavonásának módja: a regisztrációt követően a felhasználó bármikor visszavonhatja hozzájárulását az support@frigyrelepek.hu e-mail címre küldött üzenetben, vagy a Cseppentő Zoltán 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 74. 56/3. címre küldött postai levélben, illetve saját telefonszámon.
     • Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, amelyet a tárgyévet követő 2 év elteltével töröl. 
     • Hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. Az adatkiadás során csak a megkeresés céljának megfelelő adatok közlésére kerül sor. 
     • Amennyiben a Panaszos a honlap Adatkezelőjével folytatott megkeresés során valamennyi lehetőségét kimerítette, abban az esetben az adatkezelő jogsértése ellen panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:
       
      Felügyeleti hatóság
      Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
      1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
      Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
      Telefon: +36 -1-391-1400
      Fax: +36-1-391-1410


     Ha fentiek eredménytelenül telnek el, akkor az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.     10. Intézkedési határidő

     Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

     Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

     Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.     11.  Adatvédelmi incidens
      
     Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi, például személyes adatok megküldése téves e-mail címre vagy a nyilvántartások szervezett külső támadása.

     Az incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az adatvédelmi incidens személyek jogaira gyakorolt hatását, hogy jár-e kockázattal vagy a besorolása magas kockázatú, mindig az adatkezelőnek kell mérlegelnie.
     12. Fotó- és hangfelvétel készítés és felhasználásának szabályai

     A digitális fényképezőgépek elterjedése, fejlődése, a képfeldolgozó programok nyújtotta szinte korlátlan képmanipulációs lehetőségek, és az internet nagy nyilvánossága egyre inkább veszélyezteti az egyén magánszféráját, ezen belül képmásával kapcsolatos jogait. 

     A legtöbb problémát az jelentik, hogy a képek alapján felmerül: a fotóalanyok többségét arról sem tájékoztatják, hogy fénykép készül róluk, nemhogy arról, hogy az elkészült kép az interneten keresztül nyilvánosságra kerül.

     Az alapvető rendelkezések

     A személyhez fűződő jogok alapvető szabályait a Polgári Törvénykönyvről 2013. évi V. törvény, az új Ptk. Fogalmazza meg:

     A személyiségi jogok általános védelme (2:42. §.):

     • Mindenkinek joga van ahhoz, hogy törvény és mások jogainak korlátai között személyiségét, így különösen a magán- és családi élet, az otthon, a másokkal való - bármilyen módon, illetve eszközzel történő - kapcsolattartás és a jóhírnév tiszteletben tartásához való jogát szabadon érvényesíthesse, és hogy abban őt senki ne gátolja.
     • Az emberi méltóságot és az abból fakadó személyiségi jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. A személyiségi jogok e törvény védelme alatt állnak.
     • Nem sért személyiségi jogot az a magatartás, amelyhez az érintett hozzájárult.

      
     A képmáshoz és a hangfelvételhez való jog megsértése nevesített személyi jog (2:43.§.g.)

     A képmáshoz és a hangfelvételhez való jog (2:48. §.)

     • Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges.
     • Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.
     13. Jogi nyilatkozat 

     Azzal, hogy Ön meglátogatta a honlapot, elfogadja a www.frigyrelépek.hu szerzői és szellemi tulajdoni jogára vonatkozó feltételeket és kikötéseket, melyek értelmében Ön korlátozott joggal rendelkezik a weblap használatát illetően. Nem áll jogában másolni, reprodukálni, újraszerkeszteni, megmásítani, terjeszteni, kiadni, megjeleníteni, előadni, módosítani, származtatott munka elkészítésére felhasználni, továbbadni, vagy bármely módon hasznosítani a honlapról szerzett információkat.

     A weblap, valamint a weblapon elhelyezett valamennyi tartalom Cseppentő Zoltán tulajdonos és üzemeltető szerzői és szellemi tulajdona. A tulajdonos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program, egyedi informatikai fejlesztések, stb.) másolása, feldolgozása és értékesítése. Kivételt képez a saját célú nyomtatás és mentés. 

     Nem kínálhatja fel eladásra vagy kereskedelmi célra a honlap és annak bármely anyagát, azt nem teheti más honlapon elérhetővé sem link formájában, sem másképp. A honlap és annak információiból semmilyen adatbázis nem építhető fel és nem tárolhatja az oldalt (sem részben, sem egészben) olyan adatbázisokban, melyekhez csak Önnek vagy Harmadik félnek van hozzáférése, illetve nem oszthatja meg azokat az adatbázisokat, melyek a honlap egészét vagy annak részeit tartalmazzák.

     Ha a jogkövetés nem valósul meg, vagyis (akár a tulajdonos személyéhez fűződő, akár a szerzői jogi, tulajdon jogi vagy vagyoni jogi tekintetében is), a jogosult érvényesítheti a polgári jogi [Szjt. 94. §], valamint a büntetőjogi jogkövetkezményeket [Btk. 329-329/C. §§-ok .] is!

     Amennyiben a honlap egyes részeit fel szeretné használni, kérem engedély és hozzájárulás végett a support(kukac)frigyrelepek.hu elérhetőségen jelezheti azt!


     Melléklet 

     A frigyrelepek.hu weboldalhoz köthető munkavégzésre irányuló tevékenység (tárhely szolgáltatás, informatikai eszköz és hálózat javítás, könyvelés) külön szerződésben meghatározottak szerint történik, mely szerződés tartalmazza, hogy a munkavégzés során a munkát végző kötles megismerni jelen Adatvédelmi tájékoztató és felhasználási ismeretek rendelkezéseit, magára nézve azt kötelezőnek tekinteni, különös tekintettel a személyes adatok védelmére vonatkozóan, mivel tevékenysége során adatkezelői minőségben is végzi tevékenységét. A betekintésre, megismerésre, tárolásra átadott adatokat üzleti titokként kezeli.
     ZÁRADÉK
     A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

     • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.);
     • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.);
     • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a);
     • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
     • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
     • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a);
     • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten: 155. §-a);
     • 2000. évi C törvény a számvitelről szóló és végrehajtására kiadott jogszabályok;
     • 2017. évo CL törvény az adózás rendjéről és végrehajtására kiadott jogszabályok;
     • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról;
     • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása és előzetes tájékoztatása az adatvédelmi követelményekről.
     • Domain Regisztrációs Szabályzat