Fórumszabályzat

Fórumszabályzat

Általános rendelkezés


A FrigyreLépek Fóruma mindenkinek megadja a lehetőséget, az üzemeltető által előre maghatározott témáin belüli szabad véleménycserére. A fórum zavartalan működésének érdekében, valamint azért, hogy a felhasználók jogai ne sérüljenek, a fórumszabályzatot mindenkinek egyaránt be kell tartania.


A fórum a www.frigyrelepek.hu címen, a FrigyreLépek online esküvőszervező weboldal által (a továbbiakban: Szolgáltató) fenntartott írásos és képi információk, vélemények és hozzászólások (a továbbiakban együtt: Hozzászólások) továbbítására (posztolás), tárolására, megjelenítésére szolgáló, számítógépes hálózati alapon működő, nem valós idejű, archivált távközlési rendszer.


A FrigyreLépek Fóruma nyilvános. A közzétett tartalmakat bárki olvashatja, annak tartalmához csak a Regisztrált felhasználók és az Esküvői szolgáltatók (továbbiakban: Felhasználók) szólhatnak hozzá, vagy indíthatnak saját beszélgetést az oldal további Felhasználói között. A fórumon aktívak csak az oldal Felhasználói lehetnek.

Felhasználó lehet bárki, aki a www.frigyrelepek.hu oldalon felhasználói fiókot hoz létre (Regisztráció), és a belépéssel elfogadja a FrigyreLépek Fórum Szabályzatban foglalt feltételeket, továbbá kijelenti, hogy elolvasta és tudomásul vette a FrigyreLépek Adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat és személyes adatainak a kezeléséhez hozzájárult. 


A www.frigyrelepek.hu fórumán minden Felhasználó, a regisztrációja során megadott keresztnevével szerepel.

A névmegadás során ezek alól kivételt képeznek:


 • a FrigyreLépek, admin, szervező, moderátor elnevezések és egyéb megjelölésekkel létrehozott változatai,
 • védett név, márkanév,
 • magyar vagy külföldi közszereplő, közismert ember neve, művész vagy beceneve,
 • obszcén, trágár továbbá más érdekeit sértő kifejezés,
 • rasszista, mások lelkiismereti-, vallási-, nemzeti, - nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértő kifejezés
 • burkolt vagy nyílt reklámhordozó kifejezés.


A Felhasználó a FrigyreLépek Fórumát csak saját felelősségére használja. Minden Felhasználó felelős az általa végrehajtott műveletekért. A közzétett tartalmak megjelenésére a Szolgáltató a Felhasználók részére tárhelyszolgáltatást biztosít. A frigyreLépek Fórumán megjelenő tartalmak nem minősülnek szerkesztőségi, szerkesztői tartalomnak, azokra az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló́ 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók. A Szolgáltató alapesetben nem felel a Felhasználók által a www.frigyrelepek.hu fórumán elhelyezett tartalmakért.


Amennyiben egy Felhasználó – ill. nem természetes személy Felhasználó esetében a felhasználó regisztrációjával a FrigyreLépek Fórumát használó természetes személy –hozzászólásaiban illetve saját témáiban valós személyére vonatkozó bármilyen adatot tesz közzé, tudomásul veszi, hogy azt bárki megnézheti, tárolhatja, felhasználhatja, és az ebből eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.


A Szolgáltató felhívja minden Regisztrált Felhasználójának figyelmét arra: alaposan és körültekintően mérlegeljék, milyen tartalommal, milyen formában teszik közzé hozzászólásaikat. A mérlegelés során vegyék mindenképpen figyelembe, hogy a fórumokat a Szolgáltató archiválja, ezért bárki által, több év elteltével is visszakereshető egy-egy regisztrált felhasználó akár összes hozzászólása.
A Fórumon közzétett tartalmakra vonatkozó szabályok


A FrigyreLépek Fórumán megjelenő tartalmakat a Felhasználók töltik fel, és azokért ők vállalják a felelősséget. A hozzászólások tartalmáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.


A Fórumon közölt adatok megbízhatóságát, hitelességét, valóságtartalmát, minőségét a Szolgáltató nem ellenőrzi, semmilyen felelősséget nem vállal a Fórumon elhelyezett információk tekintetében, és nem köteles semilyen helytállásra vagy kártérítésre az azokból következő esetleges káresemények miatt. Ha egy adott hozzászólás a Szolgáltató vagy más jogos és méltányolható érdekeit sérti, illetve közérdeket sérthet, azt a Szolgáltató indoklás nélkül, az ok megjelölésével törölheti.


A FrigyreLépek Fórumára csak olyan tartalmakat lehet feltölteni, amelyek nem sértik a hatályos jogszabályokat vagy harmadik személy személyiségi vagy szerzői jogait.


Egy hozzászólás közzétételével a Felhasználó lemond a hozzászólása feletti rendelkezési jogáról. Anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben ezek tárolására, törlésére vagy ezek elmaradására, megsemmisülésére alapozva nem támaszthat.


A Felhasználók hozzászólásuk beírásával korlátlan - a többszörözés, átdolgozás, nyilvánossághoz közvetítés, nyilvános előadás és a terjesztés jogát is magában foglaló - felhasználási jogot biztosítanak a Szolgáltató részére. A Szolgáltató saját belátása és érdekei szerint szabadon rendelkezik a FrigyreLépek Fórumán közzétett hozzászólásokkal, ideértve az egyes hozzászólások részét vagy egészét képező tudományos-, műszaki-, irodalmi-, vizuális-, hang- és szoftveralkotások tárolását vagy törlését is. A Felhasználó az általa feltöltött tartalmakkal kapcsolatban feljogosítja a Szolgáltatót, hogy azokat (vagy azok részeit, kivonatait stb.) különböző internetes oldalakon megjelenítse. A megjelenítés lehetőség szerint a forrás megjelölésével történik.

A Fórumon megjelenő hozzászólások csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetők le, illetve terjeszthetők és kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet őket felhasználni.


Ha a Felhasználó nem ért egyet valamelyik konkrét hozzászólása egyik felhasználásával, kérheti, hogy a Szolgáltató távolítsa azt el az adott felületről. Továbbá minden Felhasználónak joga és lehetősége van saját hozzászólását, bejegyzését sajátkezüleg törölni.


A Szolgáltató - a mindenkor hatályos törvények, valamint az adatvédelmi biztos ajánlásai szerint - saját felelősségi körén belül minden tőle telhetőt megtesz a felhasználók személyes adatainak védelme érdekében.Moderálási irányelvek és szabályzatok


A Felhasználó, regisztrációjával elfogadja a fórum alapelveit és automatikusan elfogadja a Fórum Moderációs Szabályzatát (FMSZ). A moderátorok döntéseikért az oldal üzemeltetője felé tartoznak felelősséggel.


A FrigyreLépek Fóruma részlegesen moderált, amely többnyire a fórumhasználók kérései és jelzései alapján történik.  A moderátor alapvető feladata biztosítani a folyamatos társalgás lehetőségét. Ennek érdekében a moderátor indoklás nélkül törölhetik/törlik azokat a közzétett tartalmakat, hozzászólásokat, témát, amelyek:

 • akadályozzák a Fórum rendeltetésszerű használatát,
 • a Szolgáltató rendszerének vagy bármely Felhasználó számítógépének működését általuk nem kívánt módon befolyásolják,
 • tartalma jogszabályba vagy jelen Szabályzatba ütközik.
 • a vitapartner vagy más személyét sértő hangnemű, - személyiségi, illetve közösségi jogokat sértő,
 • adatvédelmi törvényeket sértő, agresszív, fenyegető, félelemkeltő, gyűlöletkeltő,
 • a közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást vagy arra való jelentkezést tartalmaz,
 • a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi normáit, a természeti, történelmi, tudományos, kulturális értékek megbecsülését, bármely világnézeti, vallási meggyőződést sért,
 • népek, nemzetiségek, etnikumok, bármely kisebbségek, nemek, korosztályok közötti hátrányos megkülönböztetést tartalmaz, akár burkolt formában,
 • más személyes adatait nyilvánosságra hozza,
 • nem a vita tárgyával vagy a téma címével összefüggő,
 • törölt hozzászólást idéz vagy ismétel,
 • további Felhasználót sértő vagy lejárató, alpári című vagy tartalmú, trágár szavakat tartalmazó,
 • valaki sérelmezi a róla nyitott fúrumtémát,
 • a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően és szándékosan akadályozó vagy zavaró,
 • a moderátorok technikai - JAVA-alkalmazások, "kisregények" bemásolása, a rovatok letöltését akadályozó vagy lényegesen lassító csatolások ("linkek"), képek, automatikusan induló file-letöltések, átirányítások és minden más olyan beavatkozás, ami megváltoztatja a rovat méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát - vagy tartalmi - a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli ún. "offtopic" hozzászólások - rombolásnak minősítik,
 • a szerkesztéssel, moderálással, illetve a moderátorokkal foglalkozó bejegyzés,
 • a témához a megnyitást követő egy hónap alatt nem érkezett egy hozzászólás sem,
 • a Szolgáltató a témának nem kíván nyilvánosságot biztosítani,
 • politikai állásfoglalást tartalmaznak, vagy a téma és a politikai megnyilvánulás nem azonosakak a FrigyreLépek irányelveivel.


A moderálással kapcsolatos észrevételeket, kifogásokat szükség esetén a Szolgáltatót felkeresve lehet megvitatni: nem a fórumon (legkevésbé a kérdéses topikban), hanem privát levélben, a support@frigyrelepek.hu címen. A fórum szerkesztésével, a moderálással, illetve a moderátorokkal foglalkozó bejegyzés a fórumon - kivéve az e célt szolgáló topikokban (Moderáció) - minden esetben tartalmi rombolásnak minősül, ezért törlésre kerül.
Egyéb rendelkezések

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy technikai vagy egyéb okokból a Szolgáltatást vagy annak egy részét korlátozza vagy felfüggessze.
 
A Fórumokon közzétett személyes adatokat a Szolgáltató az adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint kezeli.
 
A Szolgáltató fenntartja a jogát, hogy a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket módosítsa. Az esetleges módosításokról a Felhasználók értesítést kapnak a változtatás utáni első belépéskor.
 
A Felhasználási feltételekkel és a kapcsolódó dokumentumokkal vagy azok végrehajtásával kapcsolatos probléma esetén a Felhasználó a support@frigyrelepek.hu e-mail címen keresztül veheti fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval.